www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach

Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach

Materiał do analizy zaczerpnięto z opracowań językoznawczych (zarówno książek, jak i artykułów językoznawczych) oraz z Korpusu Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN dostępnego w wersji elektronicznej. Do analizy wykorzystana została pełna wersja sieciowa korpusu i wszystkie dostępne w niej teksty źródłowe. Przykłady pogrupowane zostały w tabelach w porządku alfabetycznym i podzielone na części mowy. Powtarzalność poszczególnych połączeń oznaczona została za pomocą liczb podanych w nawiasach24. Analizie zostało poddane występowanie wyrazu tabu z komponentami rzeczownikowymi, czasownikowymi, przymiotnikowymi, imiesłowowymi, oraz leksemu tabu w połączeniu z wyrażeniami przyimkowym i tabu z orzeczeniem złożonym. W obrębie każdego z komponentów wprowadzony został również podział na tabu w prepozycji i postpozycji. Dodatkowo, w przypadku rzeczowników występuje rozróżnienie na te, które występują w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, w przypadku czasowników podział na formy osobowe oraz czasowniki występujące w formie bezokolicznika, imiesłowy natomiast zostały podzielone na imiesłowy przymiotnikowe czynne oraz bierne. Przeanalizowane zostało również połączenie leksemu tabuizacja (tabuizować, tabuizowanie, tabuizowany, tabuistyczny) z różnymi komponentami. Liczby podane w nawiasach oznaczają ile razy dane wyrażenie wystąpiło w badanym materiale.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Połączenia wyrazu tabu z komponentem rzeczownikowym w liczbie pojedynczej i mnogiej w prepozycji i postpozycji


Połączenia wyrazu tabu z komponentem czasownikowym w formie osobowej oraz w formie bezokolicznika, w prepozycji i postpozycji


Połączenia wyrazu tabu z komponentem przymiotnikowym w prepozycji i postpozycji


Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie imiesłowu przymiotnikowego czynnego i biernego w prepozycji i postpozycji


Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie orzeczenia złożonego w prepozycji i postpozycji


Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie wyrażenia przyimkowego


Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie zaimka w postpozycji


Połączenia wyrazów tabuizacja (tabuizować, tabuizowanie, tabuizowany) z różnymi komponentami w prepozycji i postpozycji


Semantyka wyrazu tabu w ujęciu kontekstowym


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.