www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Wstęp

Wstęp

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniu tabu językowego. Jest to temat bardzo szeroki, jednak do tej pory nie doczekał się jednolitego, książkowego opracowania. Pomimo tego, że samo zjawisko tabu wywodzi się z czasów pierwotnych, przeprowadzone w kolejnych rozdziałach badania i analizy dowodzą szerokiego zakresu tego pojęcia. Pierwszy rozdział pracy ma na celu wyjaśnienie pojęcia tabu oraz leksemów z rodziny wyrazowej tabu. Zawiera obszerny materiał na temat pochodzenia i znaczenia tego wyrazu. Wykorzystane tu zostały przede wszystkim różnego rodzaju słowniki i encyklopedie, głównie językoznawcze. Drugi rozdział, zatytułowany Tabu językowe, składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy z nich – Definicja magii językowej – jak mówi sam tytuł, przybliża słownikowe znaczenie tego pojęcia. Drugi podrozdział – Funkcjonowanie tabu językowego w społeczeństwach pierwotnych i cywilizowanych – dotyczy podziału tabu, zakresu jego działania oraz zróżnicowania w zależności od tego, w jakich kulturach występuje. Tabu a magia językowa to trzeci podrozdział opisujący powiązanie tabu z magią językową w kontekście magicznej mocy słowa. Materiał tu zawarty pochodzi zarówno z opracowań naukowych, słowników, jak i artykułów dostępnych w wersji elektronicznej. W rozdziale trzecim opracowane zostały przyczyny występowania tabu językowego. Podstawę analizy stanowił podział Stanisława Widłaka, poszerzony o materiał z innych opracowań. Trzy pierwsze rozdziały pracy stanowią część teoretyczną. Rozdział czwarty – Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach – rozpoczyna część analityczną. Przedstawione tu zostały w formie tabelarycznej połączenia leksemów tabu oraz tabuizacja, tabuistyczny, tabuizować z różnymi częściami mowy. Analizowany materiał pochodzi z opracowań dotyczących tematu oraz z Korpusu Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN dostępnego w wersji elektronicznej. Analiza tekstów o tabu to piąty rozdział pracy poświęcony analizie słów piosenek o tabu. Bazę materiałową stanowią tutaj teksty znanych współcześnie piosenek. Ostatni rozdział – Tabu w życiu młodzieży – ankieta – zawiera wnioski z analizy ankiety na temat tabu przeprowadzonej wśród uczniów i studentów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.