www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Bibliografia

Bibliografia

Książki:

 1. Dąbrowska A., 1993, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław.

 2. Engelking A., 2000, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław.

 3. Frazer J. G., 1978, Złota gałąź, Warszawa.

 4. Karłowicz J., 1903, O człowieku pierwotnym. Siedem odczytów, Lwów.

 5. Kita M., Skudrzykowa A., 2002, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice.

 6. Krawczyk – Tyrpa A., 2001, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz.

 7. Leszczyński Z., 1988, Szkice o tabu językowym, Lublin.

 8. Vendryes J., 1956, Język, Warszawa.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych

 1. Bielenin K, 2002, A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, „Poradnik Językowy”, s. 67-72.

 2. Burszta W.J., 1991, Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury, „Język a kultura”, pod red. J. Bartmińskiego, R. Grzegorczykowej, Wrocław, t.4., s. 93-104.

 3. Bystroń J.S., 1927, Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, „Prace Filologiczne”, t.12, s.508-521, .

 4. Cybulski M., 2001-2002, O dwóch zakresach działania tabu językowego w Polsce epoki baroku, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLIX-L, z. 6., s. 83-95.

 5. Dąbrowska A., 1992, Eufemizmy mowy potocznej,(w:) Potoczność w języku i kulturze, „Język a kultura”, pod red. J. Anusiewicza., F. Nieckuli, t. 5,119-178.

 6. Dąbrowska A., 1991, Kwalifikowanie eufemizmów przez niektóre współczesne słowniki języka polskiego, (w:) Podstawowe pojęcia i problemy, „Język a kultura”, pod red. J Anusiewicza, J. Bartmińskiego, t.1., s.131-136.

 7. Engelking A., 1991, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej, (w:) Podstawowe pojęcia i problemy, „Język a kultura”, pod red. J Anusiewicza, J. Bartmińskiego, t.1.,  s.157-165.

 8. Kaczor M., 2003, Tabu a estetyka językowa, „Język Polski”, nr 1, s. 46-50.

 9. Krawczyk – Tyrpa A., 1998, Antropomorfizacja a językowe tabu pierwotne, „Z polskich studiów slawistycznych”, seria 9, s. 153-156.

 10. Stępniak K., 1974, Słowo i magia w świecie przestępczym, „Poradnik Językowy” , z.6, s.296-300.

 11. Szwecow – Szewczyk M., 1974, Tabu i eufemizmy językowe dawniej i dziś, „Poradnik Językowy”, z. 6, s.285-293.

 12. Walczak B., 1988, Magia językowa dawniej i dziś, (w:) Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, pod red. H. Zgółkowej, Poznań, s. 54-68

 13. Widłak S., 1963, Tabu i eufemizm w językach nowożytnych, „Biuletyn PTJ”, z. XXII, s.93-102.

 14. Widłak S., 1968, Zjawisko tabu językowego, ”Lud”, t. 52, s. 7-25.

Słowniki, encyklopedie:

 1. Dąbrowska A.,2005, Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno w sposobie łagodnie, Warszawa.

 2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 2003, pod red. K. Polańskiego, Wrocław.

 3. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, 1978, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław.

 4. Kopaliński W., 1991, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.

 5. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 1994-2005, pod red. H. Zgółkowej, 50 t,. Poznań.

 6. Reber Arthur S., 2000, Słownik psychologii, Warszawa.

 7. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, 2005, pod red. J. Bralczyka, Warszawa.

 8. Słownik języka polskiego, 1958-1969, pod red. W. Doroszewskiego, 11 t., Warszawa.

 9. Słownik terminologii językoznawczej, 1968, pod red. Z. Gołąba, A. Heinza, K. Polańskiego, Warszawa.

 10. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 1999, pod red. W. Kopalińskiego, Warszawa.

 11. Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, pod red. S. Dubisza, 5 t., Warszawa.

Artykuły w wersji elektronicznej

 1. http://www.gemeinsamlernen.de/ode/Materialien/Tabus/tabu-lodz.html?language=pl, Tabu, (dostęp: 03.04.2008)

 2. http://www.dedal.info.pl/pdf/nr_12/dedal_12_18_magia_jezykowa.pdf, Dzbanek J. Magia językowa, (dostęp: 05.03.2008).

 3. http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/article_21862.shtml , Kasprzycka W., Zdrowe ciało, zdrowy duch. Tabu śmierci – dokończenie tematu, (dostęp: 26.05.2008).

 4. http://www.pzl.zdrowko.net/articles.php?lng=pl&pg=93, M. Karkoszka, Fragment pracy magisterskiej W kręgu języka myśliwych, (dostęp: 05.04.2009).

 5. http://lashtal-press.com/Pan.html, K. Azarewicz, Wielki Bóg Pan w filozofii magicznej Thelemy, (dostęp: 17.12.2008)

 6. www.polewniczak.wrzuta.pl/audio/9UMVQp8cs8X/kombi_-_tabu-obcy_lad,(dostęp: 22.05.2008).

 7. www.tekstowo.pl/index.php/tekst/Tabu/Jedno_s%B3owo, (dostęp: 22.05.2008).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.